Veinavn og veikart

Nordre Land's Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk har vedtatt nye vegnavn og adresseparseller.

(2016.03.07)

I Nordre Land er det i hovedsak veger med fast bosetting som har vært adressert. Nå er det imidlertid også vedtatt vegnavn på det resterende vegnettet. Veger som er gitt navn er primært veger lengre enn 1,5 km eller med flere enn 3-4 adressater tilknyttet.

I løpet av våren / sommeren 2016 skal alle hytter tildeles adresse og evt noen boliger / hytter omadresseres. Høsten 2016 starter arbeidet med utsetting av vegskilt. Dette vil sannsynligvis ikke blir ferdigstilt før i 2017.

I vegnavnlista nedenfor er enkelte vegnavn markert med gult. For disse vegnavnene er det ikke fattet endelig vedtak om skrivemåten siden det er reist navnesak fra Kartverket. For disse vegene vil det ta noe lengre tid før adresse tildeles.

Her kan du se liste over vedtatte vegnavn
<------> Her kan du se Huguliakart m/vegnavn

Nå vet vi i alle fall hvor vi skal gå, om vi blir tørste!

(2015.10.26)

Nordre Land kommune har vedtatt å sende Stedsnavnutvalgets forslag til vegnavn og adresseparseller ut på høring og vi sakser i denne anledning følgende fra kommunens hjemmesider:

Innspill på vegnavn er kommet inn fra vegeiere, hytteeiere og hytteforeninger. Stedsnavnutvalget har lagt til grunn adresseveilederen til Statens kartverk ved utplukking av veger som skal gis navn. Hovedprinsippet for at en veg skal gis eget navn er i utgangspunktet at det skal være minst 4 hytter langs vegen eller vegen er lengre enn 1,5 km. For kortere veger med færre hytter, kan det skjønnsmessig gjøres unntak. Det er i all hovedsak veger til fritidsbebyggelse som adresseres i denne omgang. I tillegg vil det være noen boliger som vil måtte omadresseres når nye vegparseller gis navn.

Det er videre lagt vekt på å benytte lokale vegnavn og skrivemåte samt at en skal unngå like eller for like vegnavn i kommunen. Kart og tabeller nedenfor viser hvilke veger som skal gis navn og de innkomne navneforslagene. Nummeret på vegen i veglista samsvarer med tilsvarende vegstrekning i kartet.

Se:

Vegkart påført navneforslagene


Liste over vegnavn (utdrag)Frist for å komme med innspill er 01.12.2015. Innspillene sendes skriftlig til :

Nordre Land kommune, pb 173, 2882 Dokka eller pr e-post til :

Halvor.Askvig@nordre-land.kommune.no

katarzyna.dokken@nordre-land.kommune.no