VEDTEKTER - Hugulia velforening

Med endringer vedtatt 27. februar 2016

§ 1 Formål og virkefelt


1. Velforeningen skal arbeide for at Huguliaområdet skal bli et best mulig hytteområde med gode servicefunksjoner og et best mulig rekreasjonsområde for medlemmene. Velforeningen skal ivareta saker av felles interesse for medlemmene innen hytteområdet innenfor de retningslinjer årsmøtet trekker opp, styret bestemmer og økonomien tillater.
2. Velforeningen er partipolitisk nøytral.

§ 2 Organisasjon og medlemskap


1. Velforeningen består av de som har kjøpt/festet hyttetomt på eiendommen Hugulia. For disse er medlemskap obligatorisk. I tillegg kan opptas som medlem veibrukere/organisasjoner ved fullt eller delvis medlemskap.

§ 3 Kontingent


1. Årskontingenten fastsettes på ordinært årsmøte og betales forskuddsvis med forfall 20. mars og gjelder inneværende kalenderår.
2. I særlige tilfeller kan årsmøtet beslutte å ilegge medlemmene ekstra bidrag/kontingent til velforeningens virksomhet.

§ 4 Årsmøtet


1. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt iht § 4, punkt 8 eller 9.
2. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned (vanligvis på Hugulia).
3. Medlemmene kan kun representere det antall tomter de har fullt medlemskap for, og har således en stemme for hver tomt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller medlemsmøte. Det kan gis skriftlig fullmakt til å representere andre medlemmer som selv har fullverdig medlemskap.
4. Veibrukere/organisasjoner uten fullt medlemskap har talerett, men ikke stemmerett. Medlemmenes ektefeller/samboere og spesielt innbudte gjester kan delta uten stemmerett. Medlemmer/veibrukere som ikke har betalt kontingenten har ikke stemmerett/talerett på årsmøtet.
5. Når ikke annet er bestemt i disse vedtekter, treffer årsmøtet sine avgjørelser med absolutt flertall, dvs. mer enn halvparten av avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som avgitt. Blir det likt stemmetall ved valg, holdes omvalg. Blir det likt også her, foretas loddtrekning.
6. Årsmøtet skal:
6.1 Velge dirigent, referent, samt to representanter som ikke er medlem av styret til å undertegne protokollen sammen med lederen.
6.2 Behandle årsmelding, revidert regnskap og styrets forslag til budsjett for kommende år.
6.3 Fastsette kontingent.
6.4 Behandle innkomne forslag.
6.5 Velge et styre bestående av:
Leder, nestleder, kasserer, sekretær, redaktør av Hugustubben, driftsansvarlig,
1. og 2. vararepresentant. Lederen velges for ett år ad gangen. De øvrige
styremedlemmene velges for to år, dog slik at minst to av dem står på valg hvert år. Vararepresentantene velges for ett år ad gangen.
6.6 Velge revisor som bør være til stede på årsmøtet.
6.7 Velge representanter til eventuelle lokale foreninger og landssammenslutninger velforeningen er medlem av, samt de komiteer/utvalg årsmøtet finner formålstjenlig.
6.8 Velge valgkomité på tre medlemmer.
6.9 Bestemme tid og sted for neste årsmøte.
7. Saker/forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være mottatt av styret innen 31. desember.
8. Styret innkaller med minst to ukers skriftlig varsel til ordinært årsmøte. Innkallingen ledsages av forslag til dagsorden.
9. Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter vedtak i styret eller når minst en tredjedel av velforeningens medlemmer krever det. Det innkalles med minst to ukers skriftlig varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som fremgår av innkallelsen.
10. Det skal føres protokoll over forhandlingene. Protokollen sendes ut til medlemmer med elektronisk adresse og legges ut på velforeningens hjemmeside.

§ 5 Styret


1. Velforeningens virksomhet ledes av styret i samsvar med foreningens vedtekter og de vedtak som årsmøtet gjør.
2. Styret er sammensatt av seks medlemmer, samt to vararepresentanter, valgt av årsmøtet iht § 4 punkt 6.5.
3. Styret er beslutningsdyktig ved vanlig flertallsbeslutning, og med at minst tre medlemmer stemmer for. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
4. Styret trer sammen når lederen bestemmer eller når minst tre av styrets medlemmer forlanger det.
5. Styret skal:
5.1 Lede velforeningens virksomhet og forvalte foreningens midler i overensstemmelse med vedtektene og årsmøtets vedtak mellom hvert årsmøte.
5.2 Forberede saker som skal behandles på årsmøtet.
5.3 Behandle alle skriftlige forslag som sendes inn av medlemmene. Ved behandling av saker av generell interesse, sendes kopi av protokoll ut til medlemmer med elektronisk adresse og legges ut på velforeningens hjemmeside.
5.4 Informasjon til medlemmene sendes til medlemmenes elektroniske adresse eller legges ut på velforeningens hjemmeside. Hvis redaksjon/styret bestemmer, kan Hugustubben sendes medlemmene i papirutgave eller bare legges ut på velforeningens hjemmeside.
6. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.
7. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet for sin virksomhet og forvaltningen av velforeningens midler.
8. Velforeningen plikter ved underskrift av lederen og ett styremedlem.
9. Ønsker styret medlemmenes uttalelse om spesielle saker, kan det:
- innkalle til medlemsmøte
- forelegge saken for medlemmene til skriftlig uttalelse.
10. Styret har anledning til å nedsette egne utvalg for særskilte saker.

§ 6 Vedtektsendringer


Endring i vedtektene og store endringer i driftsform skal besluttes på ordinær eller ekstraordinært årsmøte med to tredjedels flertall. Det må angis i innkallingen hva forslag til endring går ut på.