Motorisert ferdsel i Hugulia

(Endret 2016.08.24)

Det kan være greit å kjenne til reglene for bruk av motorisert kjøretøy på Hugulia eiendom, det være seg motorsykkel, bil, traktor, løypelegger, snøscooter, Elsykkel, osv. Nedenfor finner du de gjeldende bestemmelser for bruk av motorisert kjøretøy på Hugulia eiendom.

Hugulia hytteområdes veinett:

Veinettet inne på Hugulia eiendom er privat, hvilket markeres med låst bom ved områdets innkjørsel. Hugulia velforening vedlikeholder veinettet i samarbeid med grunneieren. Motorisert ferdsel på veinettet tillates til nødvendig nyttekjøring til og fra hytte, mens fornøyelseskjøring, øvelseskjøring og lignende ikke bør finne sted. Kjøring på veinettet begrenses til personer som benytter hytte på området, er fullverdige medlemmer eller veibruker-medlemmer i Hugulia velforening, servicepersonell/håndverkere etter avtale med hytteeier/velforening samt grunneier og dennes representanter. Se også "Bommen på Hugulia" annen steds på disse nettsider.

Nordre Land kommune - om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag:
Viktig lov/forskrift er: Motorferdselloven (Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag), Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=motorferdsellov og Motorferdselforskriften (Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag), Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356?q=nasjonal+forskrift+motorferdsel.

I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven. Lov og forskrift inneholder derfor en del fritaksmuligheter, i hovedsak rettet mot samfunnsmessig viktige behov. Det er likevel viktig å få myndighetens vurdering av om ferdselen er innenfor rammene for den ferdsel som det er direkte hjemmel for. Anbefaler derfor at alle tar kontakt med kommunen.

Nordre Land kommune har en ordning med tildeling av ervervsmessige snøscooterløyver (jf. motorferdselforskriften § 5 første ledd bokstav a)), hvor fastboende kan søke om å få tildelt løyver for å drive oppdragskjøring med snøscooter. Ordningen fornyer/ tildeler løyver i perioder på tre år, og gjeldende periode er 01-01-2016 til 31-12-2018. Se hvem som har løyve for ervervsmessig snøscooterkjøring...

Hugulia eiendom:

Generelt gjelder for hele året at det ikke er tillatt å bruke motorisert kjøretøy i Hugulias utmark, d. v. s. utenfor hytteområdets bilveier (sommer- og vinterveier). Ingen motorisert ferdsel i utmark er tillatt uten grunneiers skriftlige tillatelse og kommunens godkjenning.

For Hugulia gjelder ett unntak fra forbudet: For registrert kjøretøy i tjeneste. Dette omfatter de tre sameiernes (Fjellstua, Slåtten og Hugulia velforening) løypemaskin i løypekjøring og kjøretøy i redningstjeneste, f. eks. Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Politiet og tilsvarende organisasjoner. Disse kan kjøre både i og utenfor skiløypenettet som er godkjent av kommunen, d. v. s. de skiløyper som Velforeningen holder åpen i dag.

Tillatelser:

Odd H. Bergli har tillatelse til å kjøre snøscooter på vår eiendom «i det øyemed og i det tidsrom som den kommunale løyve gjelder for». Han må ha ny godkjenning av oss når han søker om fornyelse av kommunens løyve.
Ingen andre har POSTKOMs tillatelse til å kjøre snøscooter, private løypemaskiner eller annet motorkjøretøy utenfor veiene på Hugulia eiendom.

Det er heller ikke tillatt - sommer som vinter - å frakte byggematerialer, varer etc. med bil, ATV, Elsykkel eller annet motorkjøretøy utenfor områdets bilveier, unntatt hogstmaskiner og biler/traktorer i forbindelse med tømmer- og vedhogst.

Etter særskilt søknad kan Postkom gi servicebedrifter engangs-tillatelse til å besørge varetransport, men ikke persontransport, med snøscooter på vår eiendom. Vedkommende må ha kommunal godkjennelse i tillegg. Ingen har slik tillatelse pr mars 2016.

Reaksjoner mot brudd på disse bestemmelser:

Alle som møter snøscooter eller annet motorkjøretøy i utmarka på Hugulia - i og utenfor løypene -, kan be vedkommende fører å legitimere seg og vise løyve og førerkort. Har vedkommende ikke godkjente papirer, bes dette rapportert til Postkoms oppsynstjeneste for jakt, fiske og miljø: Kjetil Fosslien, tlf. 932 97 970 eller Bjørn Strandvik, tlf. 957 61 555 som har politimyndighet i slike saker. Ta bilde av kjøretøyet i terrenget.
Ulovlig motorisert ferdsel i utmark blir i så fall meldt til Politiet.