Motorisert ferdsel i Hugulia

(2016.08.24)

Enhver som ferdes med motorisert kjøretøy på Hugulia Eiendom, plikter å følge de gjeldende regler for motorisert ferdsel. Detaljene finner du her...

Vann og Avløp i Synnfjell Syd:

Viktig orienteringsmøte med Nordre Land kommune

(2019.08.13)

Representanter fra Hugulia velforening og Nordre Land kommune møttes i sommer til et orienteringsmøte om Vann og Avløps-planen for Synnfjell Syd, som er under utarbeidelse. Saken ventes lagt fram til politisk behandling i høst - så ingen ting er avgjort foreløpig.

Foreløpige estimerte kostnader per fritidsbolig er en tilknytningsavgift på ca 340.000 kr, samt anslagsvis ca 80.000 kr for framføring over egen tomt, pluss kostnader til rørlegger for innvendig anlegg for vann inn og avløpsvann ut. I tillegg kommer en ukjent årlig abonnementsavgift. Man kommer da fort opp i nærmere en halv million kroner ser det ut til. Dette er med dagens priser og erfaringsmessig er det ingen grunn til å forvente annet en at estimatene sprekker.

Planarbeidet foreslår dessuten at alle som i dag har investert i eget renseanlegg, skal knyttes til VA-anlegget. Så å investere i privat brønn og renseanlegg i disse dager, er nok å anse som en "risikosport".

Les oppsummeringen fra møtet her.

Kommunedelplan for Synnfjell Syd godkjent i kommunestyret.

(2016.10.24) Kjell-Vidar Hansen i Postkom forteller at Nordre Land kommunestyret den 18.10.2016 enstemmig godkjente forslaget til ny kommunedelplan for Synnfjell Syd. Samtidig ble alle eldre kommunedelplaner/reguleringsplaner/-bebyggelsesplaner for planområdet opphevet. Dokumentene med bestemmelser, kart m.v. finnes her på kommunens hjemmeside.

Den nye planen omfatter reguleringsområdene Langhaugen og Hugulia. Sistnevnte består av eiendommene Hugulia, gnr.66/1, Enga gnr. 66/2, Nersætra, gnr. 66/4, Bjønnberget, gnr. 66/451,og Dølsveen/Nersætra, gnr. 66/30. Innenfor planområdet inngår også eksisterende hytter.

Kommunen har allerede kartlagt vann- og avløpsanleggene til samtlige eksisterende hytter, da de skal inngå i en fullstendig vann- og avløpsplan som en del av den nye reguleringsplanen. MjøsPlan AS har fått oppdraget med å utarbeide begge reguleringsplanene som forhåpentlig kan bli ferdigbehandlet og godkjent av Kommunen høsten 2017. Oppstart av planarbeidet vil bli kunngjort offentlig så snart som praktisk mulig.

Info om kommunedelplan for Synnfjell Syd - inkl. Hugulia

(04.02.2015) Kjell Vidar Hansen i Postkom har oversendt ny orientering om arbeidet med kommunedelplan for Synnfjell Syd, inkludert Hugulia. Nordre Land kommune legger trolig programmet for kommunedelplanen ut til offentlig høring 1. gang i løpet av vinteren/våren 2015. (18.07.2014 oppdatert 12.8.2014)

Fra Kjell Vidar Hansen i Postkom, har vi mottatt oppdatert informasjon om hovedpunktene som berører Hugulia. Nordre Land kommunes nettsider inneholder ytterligere informasjon om arbeidet med de nye kommunedelplanene.