Hundeholdsregler for Nordre Land kommunen, inklusiv Hugulia.

(Endret 2016.09.30)

Grunneier minner om at hundeholdsreglene for Nordre Land kommune (inkludert Synnfjell og Spåtind) gjelder både i og utenfor hytteområdet i Hugulia og også for oss som holder til i hytteområdet.

Nedenfor har vi derfor samlet de viktigste punktene på en forhåpentligvis oversiktelig måte:

I periode med båndtvang skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Båndtvangperioder:
Fra 1/4 til og med 20/8: Det er ordinær båndtvang for alle hunder, jfr "hundeloven".
Fra 21/8 til og med 30/9: Det er utvidet båndtvang der bufè beiter, jfr. "hundeforskriften" (det vil si all utmark i Nordre Land kommune).

Hundeeier plikter dessuten til enhver tid å undersøke om kommunen har iverksatt ekstraordinær båndtvang.

Les lov og forskrift her:

- "Lov om hundehold (hundeloven)"
- "Forskrift om hundehold, Nordre Land kommune, Oppland (hundeforskriften)"

Spesielt nevnes at "Hundeforskriften" for Nordre Land har bl.a. følgende bestemmelser:
§ 3.Sikring av hund
1. Det er ordinær båndtvang for hund fra og med 1. april til og med 20. august, jf. hundelovens § 6, 1. ledd.
2. Hunder skal holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt eller inngjerdet.
---a) I boligfelt og på handleområder hele året .
---b) Hund bør føres i bånd i forbindelse med ferdsel i alle preparerte skiløyper i kommunen.
---c) På «Dokkastien» med start Kolbjørnshusbrua og til Dokkadeltaet. (begrunnes med stor aktivitet av skolene i kommunen og et yrende dyreliv).
---d) I områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter fra og med 21. august til og med 30. september.

§ 4.Områder der hunder ikke skal ha tilgang
a) Barnehager
b) Skoler og skolegårder
c) På kirkegårder.
Unntatt fra denne paragraf er førerhunder for blinde og svaksynte. Andre hunder har bare tilgang i undervisningssammenheng og etter avtale med ansvarlig for skole eller barnehage.

§ 5.Unntak fra sikringsreglene
Viser til unntaksbestemmelser i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold.
Nordre Land kommune kan etter skriftlig søknad innvilge unntak fra båndtvangsreglene i hundeloven § 4, § 6 og § 7 når dette er hensiktsmessig i forhold til:
a) Organisert bruk av hunder til takserings- og forskningsarbeid.
b) Organisert trening og jakt med hunder (avtalt med grunneier, web-redaksjonens merknad).
c) Dressert gjeterhund med godkjent bruksprøve som brukes til å vokte storfe, sau eller geit.

§ 6.Om ro, orden og forebygging av forsøpling

Det er ikke tillatt å ha hund med vedvarende, støyende adferd ute i tettbebygd strøk. Det skal være stille mellom kl. 23.00-06.00.

Hundeholder plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på vei, gangvei, fortau, park, bru, brygge, strand, annen manns hage/gårdsplass, idrettsanlegg, i eller langs turvei, skiløype og i tilrettelagt friluftsområde eller annet offentlig sted som benyttes av allmennheten.